Ansvarsprogram

Det hör till var och en av oss att följa hållbarhetsprinciperna. Alla Veho anställda och Vehos partners är skyldiga att omedelbart rapportera eventuella överträdelser eller misstänkta överträdelser.

Till Fair-play kanalen

En del av Vehos hållbarhetsprogram

Fair play kanalen är en del av Vehos hållbarhetsprogram och syftet med kanalen är att erbjuda alla Veho anställda och intressenter en möjlighet att konfidentiellt och vid behov anonymt rapportera eventuella överträdelser mot hållbarhetsprinciperna.

Hållbarhet för Veho innebär att följa lagar och företagets värderingar i det dagliga arbetet och i samband med beslutsfattning. Vi vill försäkra oss om att alla Veho anställda och Vehos partners agerar i enlighet med hållbarhetsprinciperna. Vi ber dig rapportera ifall du lägger märke till någon aktivitet som bryter mot dessa principer inom något av Vehos verksamhetsområden. En misstänkt överträdelse kan rapporteras även fastän du inte är helt säker men har goda skäl att misstänka att en överträdelse har inträffat.

Anmälningar som tas emot via Fair play kanalen tas på största allvar och behandlas tillsammans med en extern partner. Vi ber dig bedöma ifall Fair play kanalen är det mest lämpade tillvägagångsättet att rapportera överträdelsen eller den misstänkta överträdelsen eller ifall ärendet går att diskutera med en förman eller annan företagsrepresentant. Ifall detta inte är möjligt kan du alltid anmäla en överträdelse eller misstanke via Fair play kanalen.

Veho tar alla meddelanden på allvar. Veho kommer inte att vidta några åtgärder mot personen som gjort en anmälan ifall anmälan är i enlighet med Visselblåsardirektivet och Fair play kanalens förfaranden. Veho kommer heller inte att försöka förhindra någon från att rapportera överträdelser. Veho har en definierad process för hur anmälningar behandlas och utreds samt vilka uppföljningsåtgärder som bör vidtas.

Frågor och svar

Veho koncernens hållbarhetsprogram vägleder det dagliga arbetet och beslutsfattandet. Fair play kanalen är en del av Vehos hållbarhetsprogram och syftet med kanalen är att göra det möjligt för alla anställda och intressenter att konfidentiellt rapportera all form av verksamhet som bryter mot hållbarhetsprinciperna. Dessutom kommer det under 2021 och 2022 i länder där Veho bedriver verksamhet att träda i kraft en lagstiftning för skydd mot visselblåsare. Därför är även Veho skyldig att förse sina anställda och Vehos intressenter med en oberoende rapporteringskanal utöver den övriga dagliga verksamheten, förmansarbetet och ledningen. Vänligen hjälp oss att förhindra all aktivitet som kan skada individer, vårt företag eller samhället omkring oss.

Alla Veho anställda är skyldiga att följa företagets hållbarhetsprogram och att anmäla eventuella överträdelser mot hållbarhetsprogrammet. Vi ber dig bedöma ifall Fair play kanalen är det mest lämpade tillvägagångsättet att rapportera överträdelsen eller den misstänkta överträdelsen eller ifall ärendet är möjligt att diskutera med en förman eller annan företagsrepresentant. Ifall detta inte är möjligt kan du alltid anmäla en överträdelse eller misstanke via Fair play kanalen.

En misstänkt överträdelse kan rapporteras även fastän du inte är helt säker på att överträdelsen inträffat men du har goda skäl att misstänka överträdelse. Däremot får falska och ogrundade anmälningar inte göras. Anmälningar baserad på falsk information är i sig redan en överträdelse mot hållbarhetsprinciperna. Personen som rapporterar ogrundade överträdelser kan även i vissa fall ställas till svars för den falska anmälan. Fair play kanalen är även avsedd för våra partners och andra intressenter. Vänligen rapportera endast aktiviteter som strider mot Vehos hållbarhetsprinciper, vilka även innefattar innehållet i visselblåsardirektivet. Ifall ditt ärende gäller kundservice eller reklamation och kvalitetsärenden vänligen ta kontakt med oss här.

Alla anmälningar som görs via Fair play kanalen behandlas enligt en i förväg definierad behandlings- och utredningsprocess. Processen är i förväg definierad för att säkerhetsställa att anmälningarna behandlas med samma principer och i förtroende. På förhand utsedda personer är berättigade att behandla anmälningarna. Endast i de fall då det är nödvändigt från ett utredningsperspektiv inkluderas övriga personer med i utredningen. De personer som anmälningen berör får under inga omständigheter involveras i behandlingen av anmälan eller i beslutet om uppföljningen, oavsett roll.

På det här sättet försäkrar vi oss om att personen som anmält en överträdelse mot hållbarhetsprinciperna inte hamnar ut för några negativa konsekvenser i och med anmälan. Ifall anmälaren inte avslöjar sin identitet vid tidpunkten för anmälan kommer han/hon att förbli anonym under hela utredningen och inga försök kommer heller att göras för att fastställa anmälarens identitet.

Anmälaren kommer automatiskt att få ett ID via rapporteringskanalen i samband med att anmälan görs som gör det möjligt att anonymt, konfidentiellt och säkert diskutera, ge ytterligare information samt svara på eventuella tilläggsfrågor angående anmälan. Den rapporterade överträdelsen eller misstanke om överträdelse behandlas enligt den förbestämda behandlingsprocessen och inga korrigerade åtgärder vidtas innan utredningen är avslutad. Ifall utredningen leder till en brottsutredning skall uppgifter om anmälan vidarebefordras till de myndigheter och andra parter som deltar i utredningen eller förundersökningen och till vilka dessa uppgifter ska lämnas ut inom ramen av lagen. Denna information ska även omfatta eventuella kontaktuppgifter om anmälaren, ifall uppgifterna har angivits i samband med anmälan. Anmälaren informeras ifall anmälan leder till en brottsutredning.

Personen som gör en anmälan via Fair play kanalen behöver inte vara rädd för negativa konsekvenser i och med att en anmälan gjorts. Veho tar alla meddelanden på allvar. Veho kommer inte att vidta några åtgärder mot personen som gjort en anmälan ifall anmälan är i enlighet med Visselblåsardirektivet och Fair play kanalens förfaranden. Vi vill dock fästa uppmärksamhet vid att inga falska eller ogrundade anmälningar får göras. I vissa fall kan anmälaren till en falsk anmälan bli skadeståndsskyldig. Alla anmälningar behandlas konfidentiellt och inga korrigerade åtgärder vidtas innan utredningen av anmälan är avslutad. Ifall det kommer fram att en anmälan medvetet har gjorts baserad på falsk information för att avsiktligt skada en person agerar Veho i enlighet med internt definierade processer för personaladministrering mot personen som gjort den falska anmälan.

Veho Bil pattern
🎉

Bilpremiärer, exklusiva erbjudanden, råd & tips.

Intressant? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Vilken typ av bil är du intresserad av?